ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящата политика на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, на страницата За контакти можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете на адрес office@kulinski.bg .

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Написана е по максимално конкретен и ясен начин, доколкото е възможно, за да Ви улесни в прочитането и разбирането ѝ.

Важно е да знаете, че:
• Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги.
• В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и другите условия определени изчерпателно в чл. 6 GDPR.
• Националният ни надзорен орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.

 

КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД е дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 148061117 и адрес  гр.Варна , ул. Христо Самсаров 13. Вашето право на поверителност е основен приоритет и е залегнало в основата при дизайна и изграждането на нашите системи и продуктите, които предлагаме. Винаги когато Ви питаме и Вие трябва да направите своя избор правото Ви на защита на личните данни е установено като ограничение на обработката, така че във всички случай Вие можете да ни се доверите напълно и да се съсредоточите върху пазаруването на нашите продукти.
Предоставяйки ни Вашата информация, Вие ни се доверявате и това ни кара да поемем пълна отговорност за нейното законосъобразно обработване.
Стремим се към прозрачност при обработването на Вашите данни. Написахме нашата Политика за поверителност на личните данни и свързаните с нея документи на достъпен език, без твърде усложнени изрази и съдържащи достатъчно информация.

Благодарим Ви, че отделяте време за това.

Най важното е да се уверите, че разбирате информацията, която обработваме и какви са възможностите Ви за избор.
Настоящата Политика за поверителност на личните данни е в сила от 25 Май 2018.

1. Кои сме ние
Отговорен за Вашата информация, съгласно тази Политика за  поверителност на личните данни е:

Име КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД
Адрес на управление: гр. Варна, ул.Христо Самсаров 13 .
Лице за контакти: Георги Кулински .Тел. 052/50-33-23 . Имейл : office@kulinski.bg .

2. Къде се прилага тази политика за поверителност на личните данни
Тази Политика за поверителност на личните данни е приложима за уебсайта ни, приложенията, които използваме и други услуги, управлявани и предлагани от КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД. За краткост, в тази Политика за поверителност на личните данни, ние ще ги наричаме „услуги“ и  добавихме връзки към нея във всички наши услуги.

3. Информация, която събираме
Разбира се, не можем да Ви предоставим услугите си без да имаме известна информация за Вас. Информация, която ни предоставяте:
Това са минимално изискуемите или нормативно установени данни:
-Когато разглеждате нашия магазин, ние също така автоматично получаваме интернет адреса на вашия компютър (IP), за да ни предостави информация, която ни помага да научим за вашия браузър.

-Когато закупите нещо от нашия магазин, като част от процеса на покупка и продажба, ние събираме личната информация, която ни давате, като вашето име, адрес и имейл адрес.

-Като контрагент на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД - идентификационни данни, необходими за осъществяване на поръчките на предлаганите от нас стоки, като три имена, e-mail, телефон, адрес.

-Когато ни предоставите лична информация за извършване на транзакция, потвърждаване на поръчка, уговорка за доставка или връщане на покупка, ние предполагаме, че сте съгласни с нашето събиране и използване само по тази конкретна причина.

 

-Ако поискаме вашата лична информация по второстепенна причина, като маркетинг, ние или ще ви помолим директно за вашето изразено съгласие, или ще ви предоставим възможност да кажете „не“.

-Като служител на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД - информация в съответствие с Кодекса на труда за нуждите на оформяне на трудово правните ни отношения: три имена, ЕГН, лична карта, адрес, образование и квалификация.
-Когато кандидатствате за работа в организацията - минимална информация за определяне на Вашите компетентности: три имена, e-mail, телефон, компетентности които вие определите като относими към позицията.
-Когато решите да участвате в нашите конкурси - информацията, с която се регистрирате или въвеждате.
-За нуждите на счетоводната отчетност - информацията, която ни давате за да оформим първичните разходни и отчетни документи.

Информация, която получаваме от другите:
В допълнение към информацията, която ни предоставяте директно, ние получаваме информация за Вас от други хора, ние ще ви уведомим от къде имаме тази информация.
Други партньори - можем да получим информация за Вас, от наши партньори, когато сте споделили с тях информация, различна от притежаваната от нас, но от същите категории обявени по-горе.

Събиране на информация при използване на нашите услуги:
Когато използвате нашите услуги, събираме информация за функциите, които сте използвали и как сте ги използвали.
Информация за използването - ние събираме информация за Вашата активност в нашите услуги,
Информация за използваните устройства - това са Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия. Съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

4. „Бисквитки“ и други подобни технологии за събиране на данни
За разработка на нашата WEB страница ние използваме платформата предлагана от NS1 VPS Server и съответно използваме техните „бисквитки“ и подобни технологии при  спазване на стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.
 Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги
Нашият магазин се хоства на самостоятелен сървър предоставен от NS1. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме продуктите и услугите си.

Вашите данни се съхраняват чрез съхранение на данни на MySQL бази данни и общо приложени.Те съхраняват вашите данни на защитен сървър зад защитна стена.

5. Как използваме информацията
КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД обработва личните Ви данни на следните основания:
•    изпълнение на законови задължения, включващи изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др.
•    сключване и изпълнение на договори за предоставяне на Услугите между КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД и контрагенти
•    прилагане на легитимните интереси на  ползватели на Услугите, трети лица.
•    Вие сте дали своето съгласие - Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Основната причина, поради която ни кара да обработваме Вашата информация, е поддържане актуални данни за подобряване на нашите услуги.
Ние обработваме Вашата информацията за следните цели: 
-Осигуряване, поддръжка и функционалност на нашите услуги - сключване или изпълнение на договори.
-Счетоводна дейност – обработка на първични счетоводни документи.

-По принцип доставчиците на трети страни, използвани от нас, ще събират, използват и разкриват вашата информация само до степента, необходима, за да им позволим да извършват услугите, които ни предоставят.

След като напуснете уебсайта на нашия магазин или бъдете пренасочени към уебсайт или приложение на трета страна, вече не се уреждате от настоящата Политика за поверителност или Общите условия на нашия уебсайт.

 

6. Как споделяме информация
Споделяме информация на някои потребители с доставчици на услуги и партньори, които ни помагат да поддържаме нашите услуги.
- С нашите доставчици на услуги и партньори
Използваме трети страни, за да ни помогнат да оперираме и подобряваме услугите си. Тези трети страни ни помагат с различни задачи, включително хостинг и поддръжка на данни, анализи, грижа за клиентите, маркетинг, реклама, обработка на плащания и операции по сигурността. При споделянето на информация се стремим да спазваме законовите изисквания или да се ограничим до не лична информация (две или три имена)
Ние следваме стриктен процес на проверка, преди да се ангажираме с доставчик на услуги или да работим с някакъв партньор. Всички наши доставчици на услуги и партньори трябва да приемат строги задължения за поверителност.
•-За корпоративни транзакции
Ние може да прехвърлим Вашата информация, ако сме част от сливане, продажба, придобиване, преотстъпване, преструктуриране, реорганизация, разпускане, фалит или друга промяна на собствеността или контрола, за което ще бъдете своевременно информирани.

-Когато се изисква от закона
Ние можем да разкрием Вашата информация, ако е основателно необходимо:  да се спази правен процес, като напр. съдебно разпореждане, призовка или заповед за обиск, разследване на правителството / правоприлагането или други законови изисквания;  да се съдейства за предотвратяването или разкриването на престъпления (във всеки един случай се прилага приложимото право); или да се защити безопасността на всяко лице.

-С Ваше съгласие или по Ваша молба
Може да поискаме съгласието Ви да споделите информацията си с трети страни. Във всеки отделен случай ще изясним защо искаме да споделим Вашата информация.

Можем да използваме и да споделяме информация, която не е лична (което означава, че сама по себе си тя не Ви идентифицира кои сте, а именно: информация за устройството, общи демографски данни, общи поведенчески данни), както и кеширана лична информация, машинно четима форма, при някое от горните обстоятелства. Повече информация за използването на „бисквитки“ и подобни технологии може да намерите в нашата Политика на „бисквитките“ .

7. Трансгранични трансфери на данни
КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД не извършва трансфер на данни извън Европейския съюз.

8. Вашите права
Вие, като субект на обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права.
Преди да имате тази възможност, е необходимо да Ви идентифицираме, като идентификацията Ви ще извършим на място в нашия офис.
Определеният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до 1 (един) месец, който ние ще спазим, следвайки приетите от нас процедури.
Вие може да подадете искането си  в хартиен вид – до нашия офис и ние ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане по реда на GDPR.

Списък с правата Ви:
•    Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни, съгласно изискванията на Регламента;
•    Право на коригиране на личните данни - ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни.
•    Право на достъп до личните Ви данни - имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях. Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламента.
•    Право на изтриване на личните Ви данни - може да поискате да бъдете забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от Регламента.
•    Право на ограничаване на обработването - означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка.
•    Право на преносимост на данните - може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг администратор.
•    Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг.
•    Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане.
•    Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.

9. Точност на информацията
КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права. За актуализация на Вашите данни моля използвайте формуляр.

10. Как защитаваме Вашата информация
Отчитайки сложността на проблема, ние сме акцентирали върху следните видове защита на личните данни - физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи и мрежи. Прилагайки новите изисквания на регламента при пренос на данни, използваме и криптографска защита.
Работим усилено, за да Ви защитим от неоторизиран достъп или промяна, разкриване или унищожаване на Вашата лична информация. Както при всички компании, въпреки че предприемаме стъпки за осигуряване на защита на Вашата информация, не бива да очаквате, че Вашата лична информация винаги ще остане защитена.
Ние редовно наблюдаваме нашите системи за възможни уязвимости и атаки и редовно преразглеждаме нашите практики за събиране, съхранение и обработка на информация, за да актуализираме нашите физически, технически и организационни мерки за сигурност.
Можем да спрем използването на всички или част от услугите без предизвестие, ако подозираме или установим нарушение на сигурността.

11. Докога съхраняваме Вашата информация
Ние съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо за нашите легитимни интереси или е определено в законодателството на страната. На практика, изтриваме или анонимизираме информацията Ви след прекратяване на членството, но можем да продължим да съхраняваме Вашата информация в следващите 5 години без да я индексираме и предоставяме на трети страни за следните случай:
-трябва да запазим данни, за да спазваме действащото законодателство (напр. някои „данни за трафик“ се съхраняват в продължение на една година, за да се спазват законоустановените задължения за запазване на данни);
-трябва да запазим данни, за да докажем, че спазваме действащото законодателство (напр. съхраняваните в продължение на пет години документи относно съгласията на нашите Условия, Политиката за поверителност на личните данни и други подобни съгласия);
-има нерешен въпрос, иск или спор, изискващи от нас да съхраняваме съответната информация, до разрешаването им;
-информацията трябва да се пази за нашите законно установени бизнес интереси, като предотвратяване на измами и повишаване на безопасността и сигурността на потребителите.
- Имайте предвид, че въпреки че нашите системи са предназначени да извършват процеси за изтриване на данни, съгласно горепосочените указания, ние не можем да обещаем, че всички данни ще бъдат изтрити в рамките на определен период, поради технически ограничения.
В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните.

12. Право на поверителност на личните данни на деца
Нашите услуги са ограничени до потребители, навършили 18 години. Не допускаме потребители на възраст под 18 години на нашата платформа и не събираме съзнателно лична информация от никого на възраст под 18 години. Ако подозирате, че потребител е на възраст под 18 години, моля, използвайте механизма за докладване.

13. Промени в Политиката за правото на поверителност на личните данни
Тъй като винаги търсим нови и иновативни начини да Ви помогнем да изграждате уместни връзки, тази политика може да се промени с течение на времето. Ще Ви уведомим, преди да настъпи някаква съществена промяна, за да имате време да прегледате промените.

14. Как да се свържете с нас
Ако имате въпроси относно тази Политика за правото на поверителност на личните данни, можете да се свържете с нас: office@kulinski.bg .