Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА "КУЛИНСКИ КОМЕРС” ЕООД

 

           

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Кулински Комерс“ ЕООД, с ЕИК 148061117 , с адрес на регистрация гр. Варна, ул. Христо Самсаров 13, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на интернет платформата на електронен магазин, достъпен на български език на сайта за електронна търговия https:// https://kulinski.bg/ , наричана по-долу „kulinski.bg/ ”

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

- Наименование на Доставчика: „Кулински Комерс“ ЕООД, с ЕИК 148061117 Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG148061117.

- Седалище и адрес на управление: Област: Варна, Община: Варна, гр. Варна,
ул. ХРИСТО САМСАРОВ № 13

- данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Христо Самсоров“ 13, имейл: office@ kulinski.bg, телефон: 052/50-33-23.

- Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5, тел.:02/9330565
факс:02/9884218
info@kzp.bg

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Чл.3. kulinski.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https:// kulinski.bg, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

- Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

- Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

- Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата kulinski.bg;

- Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата kulinski.bg;

- Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата kulinski.bg в Интернет;

- Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.

- Услугите, предоставяни от Платформата, са предназначени за правоспособни лица. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез уеб сайта са независими и дружеството не поема, каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Потребителите, в резултат на използването на тези сайтове. Собственикът на сайта не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, както и на други вредни компоненти на тези сайтове. Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне към Администратора на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате Платформата ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Вие заявявате, че сте навършили пълнолетие или че сте пълнолетен в държавата си на пребиваване.

- Нямате право да използвате нашите стоки за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито можете при използването на Услугата да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само закони за авторското право).

- Нашият магазин се хоства на самостоятелен сървър предоставен от НС1 АД

- Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите стоки или Услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всички стоки или услуги, които предлагаме.

 

Чл.4.

- Потребителите сключват с Доставчика в платформата kulinski.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www. kulinski.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата;

 

- По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата kulinski.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата kulinski.bg.

 

- Потребителите заплащат на Доставчика на платформата kulinski.bg възнаграждение за доставените стоки, съгласно с условията, определени в платформата kulinski.bg и с настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата kulinski.bg. Цените на стоките са в български лева. Потребителите заплащат и доставката на стоките.

 

 

Чл.5.

- Потребителят и Доставчикът в платформата kulinski.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия;

 

- Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако той е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА kulinski.bg

 

Чл.6.

- За да използва kulinski.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия;

 

- Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата kulinski.bg, съобразно посочената в него процедура;

 

- С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва;

 

- Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от него електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

 

- При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. При промяната им - Потребителят се задължава своевременно да ги актуализира в своята регистрация.

 

V. ЦЕНИ

 

Чл.7.

- Цените на стоките, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на Доставчика https:// kulinski.bg към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. Стоките се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта. Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката. Цените за нашите стоки подлежат на промяна без предизвестие.

-Доставчика си запазва правото по всяко време да променя или преустановява Услугата, или която и да е част или съдържание от нея без предупреждение.

-Доставчика не носи отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да е промени, спиране или прекратяване на Услугата.

-Доставчика си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

-Доставчика може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от него съобразно закона. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми -промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване.

-Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. ПЛАЩАНЕ

 

Чл.8. Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата kulinski.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчика в платформата kulinski.bg стоки.

Чл.9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата kulinski.bg по следната процедура:

- Извършване на регистрация в платформата kulinski.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в платформата kulinski.bg;

- Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата kulinski.bg чрез идентифициране с име и парола;

- Възможност за сключване на договор за покупко-продажба на стоките в платформата kulinski.bg, без Потребителя да е регистриран потребител в платформата kulinski.bg;

- Избиране на една или повече от предлаганите в платформата kulinski.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка чрез виртуалния бутон „Купи;

- Избор на стоки от списъка на стоки за покупка в платформата kulinski.bg, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

- Предоставяне на данни за извършване на доставката;

- Избор на начин на доставка

- Платформата предлага възможност за плащане чрез наложен платеж: При този вид плащане, плащането на цената се извършва в брой, на куриера, при получаване (доставяне) на поръчаната стока. Потребителят трябва да заплати цената на поръчаните артикули, заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

- Потвърждение на поръчката чрез интерфейса на електронния магазин

- Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването на поръчката от Потребителя чрез уебсайта https:// kulinski.bg.

При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

-Чрез натискане на виртуалния бутон "Поръчка", Потребителят декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Доставчика, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Доставчика може да съхранява в лог-файлове на сървъра на сайта, както и IP адреса на Потребителя и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството  на Потребителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който Потребителят използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на Потребителя и подобряване на работата със сайта. 

- При предоставяне на данни за поръчката си, Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си за физическите лица, и данни за правния си статут за юридическите лица и другите изискуеми от електронната форма на kulinski.bg данни. В случай на предоставяне на неверни данни Доставчикът има право да прекрати или спре незабавно предоставянето на услугите си, както и обработването на заявки от Потребителя. Доставчикът има право да събира и използва информация относно Потребителите във връзка с извършената от тях поръчка. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при поръчката си чрез сайта за целите на получаване на поръчаната стока.

 

 

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл.10. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в kulinski.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

 

Чл.11.

- Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата kulinski.bg са определени в профила на всяка стока в платформата kulinski.bg;

 

- Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата kulinski.bg в профила на всяка стока в платформата kulinski.bg;

 

- Цените на стоките с включени всички данъци и такси могат да бъдат променяни от Доставчика без каквото и да било предупреждение. Това се отразява в платформата kulinski.bg;

 

- Цените на стоките с включени всички данъци и не са обвързани с цените във физическите магазини, като могат да се различават от тях.

 

- Всеки продукт с промоция е обозначен със специален знак;

 

- Стойността на пощенските или транспортните разходи, се определя съобразно тарифата на  и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

 

- Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя на платформата kulinski.bg;

 

- Информацията, предоставяна на Потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата kulinski.bg, преди сключването на договора за покупко-продажба. Поради обновяване на серии и други редакционни и технически причини са възможни несъответствия между изображенията, публикувани на платформата и продуктите, получени от Потребителя при покупка;

 

- Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата kulinski.bg или чрез електронна поща.

 

Чл.12.

 

- Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП, като го изпрати на адрес: гр. Варна,
ул. ХРИСТО САМСАРОВ № 13 или на email: office@kulinski.bg или да заяви недвусмислено по за решението си да се откаже от договора на email: office@kulinski.bg. Потребителят следва да индивидуализира стоките по артикули, които желае да върне и да предостави всички данни за осъществената поръчка. Потребителят е длъжен да върне стоките заедно с фактурата.

Транспортните разходи за връщане на закупените продукти са за сметка на Потребителя;

 

- Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

• за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената, защита на здравето, или са с нарушена от Потребителя цялост;

• за връщане на стоки повредени по вина на Потребителя.

 

- Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за отказа.

Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или упълномощено от него лице преди изтичането на 14-дневния срок.

 

Чл.13.

- Срокът на доставка на стоката е до 5 работни дни. ВАЖНО: В периоди на акции и намаления, срокът за доставка е до 7 работни дни. Доставката се извършва от Еконт или друг лицензиран оператор;

 

 

- Ако Потребителят констатира недостатъци или дефекти на стоката, има право да подаде рекламация. Срока за отговор по рекламацията или привеждане на стоката в съответствие с договора е едномесечен, считано от датата на предявяване на рекламацията. В този случай куриерската услуга за връщането на стоката е за сметка на доставчика.

  • Доставчикът отговаря съгласно ЗЗП за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

 

  1. . ДОСТАВКА

 Чл.14.

 

- Ако Доставчикът в платформата kulinski.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

-Доставката е за сметка на Потребителя. Преди изпращане на поръчаната стока, Доставчикът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

       -   При загуба на стоката при доставката, Потребителят има право да му бъде изпратен друг продукт, или да му бъде възстановена цената на стоката.

      -    Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчката в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес, или телефон.

-Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Доставчикът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

-Поръчаните стоки се доставят срещу подпис.

- Пратките се изпращат с опция „Преглед“. Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ, и да уведоми незабавно куриера при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

-При невъзможност или затруднение за връчване лично на адреса, пратките се връчват както следва:

  • на служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
  • за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

-При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на Доставчика или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи пратката.

-При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като Доставчика се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси и мита при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси и мита, или да получи пратката.

 

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.15.

- Доставчикът в платформата kulinski.bg предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни;

- От съображения за сигурност, Доставчикът в платформата kulinski.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията;

 

 

- Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата kulinski.bg има право да се свързва с него по начин, заявен от Потребителя при регистрацията;

 

- Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата kulinski.bg има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата kulinski.bg, в съответствие с Политиката за защита на личните данни, която е неразделна част от Общите условия.

 

Чл.16.

- Във всеки момент, Доставчикът в платформата kulinski.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни;

 

- В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата kulinski.bg има право да приложи "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://kulinski.bg/> вход >заявка за нова парола.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл.17.

- Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата kulinski.bg, за което последният ще уведоми в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство всички регистрирани Потребители;

В случай че Потребител по смисъла на чл. 10 от Общите условия, при изменение на Общите условия не упражни правото си по реда уреден в Закона за защита на потребителите,  чрез писмено уведомление до Доставчика да се откаже от договора или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия по реда, измененията в общите условия обвързват потребителя по договора.

- Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата kulinski.bg, във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена при регистрация. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл.18. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://www. kulinski.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.19. Настоящите Общи условия и Договора на Потребителя с Доставчика в платформата kulinski.bg се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата kulinski.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

 

Чл.20. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата kulinski.bg в нарушение на настоящите Общи условия, Законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл.21. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

- неизпълнение на някое от задълженията по този договор;

- нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

- неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;

- невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Чл.22. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл.23.

- Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица;

 

- Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на kulinski.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика; Това се отнася само за имуществени или неимуществени вреди, пропуснати ползи или претърпени вреди извън въведените от законодателството на РБългария като отговорност на Доставчика спрямо потребители по смисъла на чл. 10 от настоящите общи условия.

 

- Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

 

Чл.24. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.25.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта https:// kulinski.bg, включително наличните бази данни, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, същите принадлежат на Доставчика или на съответното указано лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост, и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Доставчика, същият има правото да претендира за обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от Доставчика услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави и обичаи;

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия  е забранено да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; да събирате или проследявате личната информация на другите; спам, фиш, фарм, предлог, паяк, обхождане или остъргване;

 

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл.26.

 

- Потребителят и Доставчикът в платформата kulinski.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на Договора и тези Общи условия;

 

- Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

 

Чл.27. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата kulinski.bg и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл.28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

 

Чл.29.

- За неуредените в този Договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този Договор, се прилагат законите на Република България.

 

- Потребителят има право да отнася всички спорове с Доставчика, относно изпълнението на този Договор, към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

- Орган за АРС е съответната обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите. Потребителят има право да отнесе спора за алтернативно решаване чрез подаване на заявление до обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите на адрес: https://www.kzp.bg/  или на адрес гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5

 

В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.